ایلی

{ ایلی}

به مناسبت سالروز تولد مولی الموحدین اسدالله الغالب مظهر العجائب علی بن ابی طالب علیه السلام این تحفه به شیعیان و محبان اهل دل حضرتش تقدیم می شود.
خطبه ای که نگارش می شود از جناب سید میراحمد میرسور از هفتوانه اهل حق که به همراه سایر بزرگان این طایفه در عالم شاهو تا کنون زنده هستند.

پ ن: عالم شاهو و عالم هو دو عالم مجزا هستند که در جغرافیای مادنشین و نیمه غربی ایران زمین در محدوده کرمانشاهان و شاید اندکی از آن در استان همدان قرار دارد. عبارت درست تر این است که دریچه های آن در این مناطق قرار دارد. این‌ دو عالم لطیف و هورقلیایی هستند که بسیاری از مغان شیعه از مسالک گوناگون در آن تاکنون به حیات خویش ادامه می دهند و روزی که مرزها باز شود اینان نیز مرئی خواهند شد و به اصطلاح رجعت خواهند کرد و آنگاه زمام امور را در عالم ظاهر بدست خواهند گرفت و هیچ قدرتی را یارای مقاومت در برابر آنان نخواهد بود.

نکته ۱: مطالب داخل {} از جناب سیدمیراحمد میرسور پاسبان و نگهدار آتش و سایر مطالبی که پس از بستن {} نگارش می شود از فقیر است.

{عوبدیا
در… زیر قصر داوود در … که در آنجا… قرار دارد.
کتاب عوبدیا دفن است. کتابی بدون تحریف از جنگ ها و پیشگویی ها که از سینه ی علی (علیه السلام) به ایلیا و از ایلیا به عوبدیا نازل شد.
کتابی با شش فصل و شش دوره کتابی که بعدها شفاهی گفتند و نوشتند و تحریف شد و بخش اندکی از آن اکنون در دستان قبالیست های جهود وجود دارد اصل کتاب در آنجاست که آنها بدنبالش می باشند.
عوبدیا با روح مولی علی علیه السلام پیش از خلقت جسمانی ایشان (حضرت علی) در ارتباط بوده است. دنبال نشانه هایی از عوبدیا باشید (صدایی مانند و یا خود صدای مریم سلام الله علیها)

ادامه از
سید میراحمد میرسور👇

ایلی بزرگترین تجلی ایل ها بر فرشته ای بود که از علی (علیه السلام) تجلی می یافت گاه در فردی زنده و گاه بر قدیسان و ناویان مسیحی و یهودی (ناویان: انبیا) تجلی می یافت که مستقیم از علی سخن می گفت.
ایلی ایلیا هر دوران بر پیکری انسانی و روحانی مانند رجال الغیبی بر افراد ظاهر می شد و گاها برای آنها شرابی از بهشت می آورد. ایلی تجلی علی در دوران موسی کلیم الله از عالم های بالا بوده. عرش و ملخوت و فراتر. برای همین نام اکثر موجودات ایل دارد. ایل علی است نه ال خدا.
ادوم همراه با گوگ و مگوگ در آخرالزمان می آید. از چهار راه و چهار جهت می آیند جنگ سرخ به سمت کوه سرخ و سیاه رخ می دهد. پادشاهی در آخرالزمان از آن ایلی هاست.
ایلی ها در آخرالزمان شمع ها را می آورند. شمعدان های اصلی دست ایلی هاست. آن شمع ها در شروع دوره آخرالزمان توسط فرشتگان ایلی آتشگاه ها را روشن می کنند. در آن هنگام نور حقیقت ایلی ها و مغان ایران فراگیر خواهد شد. و تمام صفوف و قوا گرد آتش مقدس (آتش تجلی) جمع خواهند شد.
عاموس ناوی مستقیم به چشمه رستگاری رفت در آنجا با ایلیا برخورد کرد از ایلیا درس آموخت و اسرار چهار عنصر و قدرت آن را از مغان آنجا فراگرفت و با خودش برد و سالها ایلی ها در غاری به وی درس دادند وی در تکوا هر چه آموخته بود را بر پوست بز نوشت و دفن کرد. بعدها بخشی از آن دست افرادی افتاد که امروزه می توانند با آن جداول دست به پیشگویی هایی در دو سطح از شش سطح بزنند. هفتمین مکان بالا و غیب فقط مال خود ایلیا است.
گذر روح از عالم های هفتوانه است
جم اهفت جم منفت جم قهبت
سه عالم جم و چهار عالم شاهو
شاه آتش اصل آن در کرمانشاهان و قله شاهو بود. اما در خراسان نیز اسراری دارد. }

{ 🔥ایلی بر هوشنگ تابید آذران آمدند هفت آذر را آوردند. ایلی بر هوشیا (هوشع نبی) تابید دیوان صهیون را به لرزه در آورد. دیوان از موطن خود گریختند آنان که با طلسمی به زبان هوسه ای در ایران در بند شدند.
بار دیگر ایلی در فرشگرد (رستاخیز= یوم الحشر) بر هوشنگ تجلی یافته با دیوان آزاد شده در آن هنگام خواهد جنگید و پیروز خواهد گشت.

🧙‍♂مغان نسایا که اعظم آنان در انجمن های مخفی غربی راه دارد و مغان هند و تمام مغان باکتریا (بلخ) در منطقه ای بین کوه شاهو و هاتشگاه هر سه ماه یکبار جمع می شوند. 👈اول هر فصل تا راه به عالم شاهو در کوه شاه هو بیابند.

۰⃣1⃣1⃣ وقتی یک از تکثر صد و ده ایلی می رود دست به چشمه بتسادا می کشد عیسی قادر است که شفا بدهد.
عین یا چشمه عین (چشم) علی است در تجلی
یعنی عین از علی چشمه است
حاکم بر تمام چشمه ها علیست
و یک از او ایلی است
پس ما هزار و یک چشمه ایلی (چشمه علی) داریم که یکصد و ده آن بر زمین متجلی شده است.
آنچه صفر و یک است خود علی است.
مابقی چشمه ها در چهار طبقه عالم ملکوت تا [مرز] جبروت پهن شده اند. همه آنها ایلی اند و همه انوارش ایلی است.
حسین خود یک ایلی است. حسن خود یک ایلی است. (حسنین در مجموع یک ایلی هستند)
همه ایلی می باشند. حسن ۱۱۸ می شود ده ۱۰
و حسین ۱۲۸ می شود هو (یازده). ده در یازده می شود صد و ده (علی)

(۱۰)(۰۱)۱۰۰۱
(هر کدام از ۰۱ به مثابه یک چشم در صورت می باشند.)

همه انوار ایلی اند
در بهشت دو چشمه است که اشک عالمیان در آنجاست چشمه ی یمین و چشمه یسار
چشمه ی یمین متعلق به چشم راست و چشمه ی یسار متعلق به چشم چپ است.
هر چه از چشم راست (مومن) جاری شود جمال علی و هر چه از چشم چپ وی جاری شود جلال علی است.
حور العین جمال علیست. هر چه عین (چشمه و چشم) از علیست.

🌊ایلی ها بر جوشش چشمه ی گیلاس از چهار طرف حرم مطهر مقدس رضوی دست می کشند.
چشمه در اعماق زیرین حرم مطهر به نقاطی وصل گشته و ایلی ها آنجا حاضر می شوند و دست میکشند و آب را مقدس می سازند.

یود (י حرف دهم الفبای عبرانی ) همان ید علی است. و [حرف] عین عبرانی چشم علی است.

بیت حسدا در یروشالیم ساخته شد نخست شفاخانه بود حوضچه هایی درون زمینش قرار داشت که در مکانی نزدیک جوشش یا عبور چشمه ای ساخته شده بود. گودال هایی کنده شده بود.
ایلی هایی در مسیر عبور آن چشمه دست می کشیدند آب آنجا را مقدس می ساختند آب تقدیس شده وارد کانال هایی می شد و سپس وارد مکان تطهیر میشد انواع شفا و رفع نحسی و دفع جن و حلول و باطل نمودن طلاسم در آن مکان صورت می گرفت تا که این اماکن پس از عیسی بن مریم به دست قبالیست ها افتاد و آنان شیطان را بر بیت حسدا حاکم نمودند تا به جادو و کارهای عجیب و القائات شیطانی بپردازد.
دو عین علی (عینیم) تبدیل به سه چشم یعنی دو چشم فاقد دید و دارای تک چشمی در وسط شد.
علی (علیه السلام) سه چشم داشت.
اما شیطان از دو چشم جمال و جلال محروم است و یک چشم دارد چشمی در وسط به نام عین ایلوو
و بیت حسدا در طول زمان تبدیل به انجمن مخفی ایلومیناتی گشت. انجمنی به درازای تاریخ.

همه چی علیست چشمه و خاک و دست و دو چشم و دو گوش و زفان علیست.
عالم مُلک و مِلِخ که دو عالم مجزاست هر دو ایلی است. ایلی همان ایلی گبورا (ال گبورا، گابریل، جبرائیل) است که پهلوان می شد گاه نقش رزمنده دارد که سودوم را نابود می کند گاه به نزد محمد صلی الله می رود گاه نزد فرعون گاه سلیمان حشمت الله را تنبیه می کند گبرا بر زبان حکم دارد و کلام و وحی و سخن و دانش و مکاشفات و بینایی. او ایلی صاحب آتش است. و حاکم کل سوره بقره است. (معادل اردیبهشت در آیین مزدیسنا)

اسرافیل بر دم و حی و نفس و شفا حکومت دارد. وی ایلی سراف و ایلی هواست.

و میکاییل بر گوش و شنیدن و فهم و فرشته خلقت و رزق است و ایلی آب است(معادل وهومن یا بهمن در آیین مزدیسنا)

عزرائیل فرشته ی جهان های زیرین ایلی عزر که ایلی موت (ملک الموت) است. خواب و رویا و بردن و مسئول آوردن روح به همه ی عوالم است. عزر ایلی، ایلی خاک هاست.
هر چه هست ایلی است. } پایان

منبع: eitaa.com/soltannasir

این مطلب را نیز بخوانید

اگر دجال را درک را کند‌‌.‌‌‌..

اگر دجال را درک را کند‌‌.‌‌‌.. سن، [المحاسن] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ …

۱ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *