داستان گل سرخ (رُز)۱۱

داستان گل سرخ (رُز)۱۱

{کرکس ۴}

 

ادامه نکته ۳: اکنون بخشی از شواهد عمل زرتشتیان را در مورد خوراک کرکس کردن جسد متوفی را از وندیداد نقل می نماییم : 👇

{ ۲۰: مرد گناهکار در این حصار وقتی به سن پیری و ناتوانی رسید مزداپرستان یک مرد تنومند و سالم در مسکن وی می فرستند تا او را به جایگاه مرتفع منتقل کند و در آنجا سر وی را از گردن نماید و جسد را طعمهٔ درندگان گوشتخوار و 👈کرکس ها سازد، درندگانی که آفریدهٔ خرد پاک هستند. (خرد پاک اینجا منظور اهورا مزدا است) } (اوستا، وندیداد فرگرد سوم بخش ۳ )

{ ۴۴: ای آفرینندهٔ جهان جسمانی و ای مقدس، بگو بدانم: جسد مرده را باید به کجا حمل کنیم و در کجا جای دهیم?

۴۵: اهورامزدا پاسخ داد و گفت: جسد را هر چه بیشتر باید در ارتفاعات. بلندی ها جای داد، ای اسپیتمه زرتشت. هر کس می داند که سگ های گوشتخوار و پرندگان 👈لاشخور همه وقت در بلندی ها رفت و آمد دارند.

۴۶ : در این مکان است که مزداپرستان باید جسد را از پاها، از موها به وسیله فلز، به وسیله سنگ یا سنگ ریزه در زمین محکم نمایند والا ممکن است استخوان آن ها به وسیلهٔ سگان گوشتخوار و پرندگان 👈لاشخور در زمین کشیده شود و آب ها و گیاهان آلوده گردند. } (اوستا، وندیداد فرگرد ششم بخش ۴ )

همچنین در بندهش نیز در مورد آیین قربانی توسط مشی و مشیانه (آدم و حوای اولیه آریایی ) اینگونه آمده که بخشی از قربانی را نصیب آتش می نمایند و سپس بخشی را به آسمان می اندازند که نصیب ایزدان شود و کرکسی بلند می شود تا گوشت قربانی را بخورد نتوانست و نصیب سگ شد. به فقرات زیر توجه نمایید: 👇

{پس به سی شبانه روز دیگر به گوسپند تیره رنگی سپید آرواره آمدند. او را کشتند و (بر او) از درخت کُنار و شمشاد، به راهنمایی مینوان آتش افگندند، زیرا آن هر دو درخت آتش دهنده تر اند. به دهان نیز آتش را افروختند و نخست هیزم درخت کهکیو (?)، نیز درخت کندر و شاخ و برگ خرمابن سوزانیدند و آن گوسپند را کباب کردند و به اندازه سه مشت گوشت در آتش بهشتند و گفتند که «(این)👈 بهرهٔ آتش»، و از آن پاره ای به آسمان افگندند و گفتند که این بهرهٔ ایزدان، کرکس مرغ فراز رفت، (نتوانست گرفت، سگ آن را از ایشان ببرد، زیرا نخست گوشت را سگ بخورد. } (بندهش ترجمه مهرداد بهار صفحه۸۲)

نکته ۴: گفته شد که ربه النوع کر ker، توان متکثر نمودن خویش را دارد. این موجود اهریمنی اگر دستش در عالم ما باز شود. _چنانچه ممکن است در آخرالزمان و یا دوران خروج دجال لعین لعنت الله علیه این اتفاق بیفتد._ توان کنترل گرفتن مردگانی را که جسدشان تازه است را دارد. من باب مثال وی میتواند با متکثر نمودن وجود خویش، از ده هزار مرده با جسد تازه، لشکری پیاده از مردگان بسازد. و کنترل جسم این مردگان را به دست بگیرد. در واقع این مردگان متحرک، جسمشان تحت تسلط روحشان نخواهد بود بلکه تحت کنترل این ایزدبانوی اهریمنی خواهد بود. این تقریبا همان زامبی است که در فیلم ها و سریال های غربی سالهاست تبلیغ می شود. نکته مهم این است که به نظر ما وی بر مردگانی که شهادت بر توحید خداوند و ولایت انبیای الهی و امامان هدی را داده اند و بر طبق سنت الهی غسل و کفن شده اند دست نخواهد یافت. دست یافتن وی بر جسد کسانی است که در دوران زندگی خویش در عالم مادی ما، ایمان نداشته اند و به شرع تقید نداشته اند. حتی اگر بر سنت اسلامی غسل و کفن شده باشند بر حالشان تاثیری ندارد.
اینجا نکته دیگری وجود دارد و آن اینکه یک فرد مسلمان عادی _نه یک سالک و یا عارف_ اگر شرایط و یا بیماری ای به مانند کرونا پیش بیاید و به مانند یک مسلمان غسل و کفن نشود. آن هنگام چه می شود ? وی اگر دستش باز شود بر جسد تازه وی دست خواهد یافت یا خیر ?! به نظر ما بسته به اعمال فرد متوفی در زندگی زمینی خویش و توان روح وی در برزخ و همتش بر جلوگیری از انجام چنین مهمی در دوران آینده دارد.
بنابراین به نظر ما زامبی که غربی ها امروزه به صورت وسیع در سریال ها و فیلم های خویش تبلیغش را می نمایند و به نوعی وعده تحققش را می دهند. در اصل یک بیماری نیست بلکه زامبی جسد انسانی است که توسط ربه النوع اهریمنی کرker کنترل می شود. البته در مورد بیماری زامبی می توان این فرض را نیز مطرح نمود که شاید مجامع مخفی در آزمایشگاه های سرّی خویش بدنبال ساخت بیماری ای هستند که شرایط را برای کنترل گرفتن جسد فرد توسط این موجود اهریمنی فراهم نمایند. نمی دانم این نظریه تا چه حد امکان تحقق دارد?! باید صبر کرد و منتظر بود و دید که سالهای آتی بستر وقوع چه حوادثی خواهد بود ?!!!

توضیحات ربه النوع کر ker که بعضی محققین وی را با آشلیس ربه النوع غبار تاریکی اینهمان دانسته بودند به پایان رسید. ان شاالله در ادامه به تفسیر داستان گل سرخ خواهیم پرداخت.

کرکس Vautour/valture

در میان‌مایاها، کرکس سلطانی که امعاء و احشاء را میخورد نماد مرگ است METS‌. اما از آنجائی که کرکس اجساد و کثافات را تغذیه میکند میتوان او را عوامل باز زاینده نیروهای حیاتی به شمار آورد زیرا نیروهای حیاتی پس از تجزیه اندامها و فساد انواع ادامه می یابند و به عبارت دیگر کرکس چون یک‌ تصفیه گر یا تردست از طریق تبدیل مرگ به زندگی حلقه حیات دوباره را تضمین میکند. در نمادگرائی کیهانی کرکس با علائم آب در ارتباط است و این نکته در تقویم مایا لحاظ شده است. همانا بر رگبار گرانبهای فصل خشک حاکم است و بدین گونه نوبهار گیاهان را ضمانت میکند و همین جا است که تبدیل به خدای فراوانی و نعمت میشود. تعداد زیادی کرکس را که شق و رق ایستاده اند و تیره رنگ هستند بر جزایر درخشان کناره رودهای عظیمی چون مکونگ در مقابل شهرها و شهرک ها می بینیم.
نمادهای فوق الذکر در ارتباط با آتش آسمانی نیز قرار می گیرد چرا که هم تصفیه گر است و هم بارور کننده. در بسیاری از آئینهای سرخپوستان آمریکای جنوبی، کرکس اولین صاحب آتش است و خدای خالق معمولا به کمک قورباغه آن را از او می ربایدMETT,LEVC.

در آفریقای سیاه بخصوص در میان بامبارها این نمادگرائی با یکی از مراتب رهروی که مرتبه کرکس خوانده میشود به نهایی ترین حد خود در معنویت میرسدCAHB. کرکسِ کُوره سالک راهی باطنی است که در زندگی دنیائی اش می میرد و به خرد الهی نفوذ میکند تصفیه میشود و با آزمون های خاص رهروان نحله باطنی سوزانده میشود. پس از پایان امتحانهای سرسپاری او همچون دلقکی می نماید یا بیش از آن همچون کودکی، زیرا در قلمرو ماورایی خداوند، هم اکنون متولد شده است و یا به عبارت دیگر دوباره متولد شده است خرد او در چشم یک ملحد جهری، لباس جنون و سادگی به خود میپوشد او همچون کودکی خود را بر زمین میکشد و هرچه سر راهش می یابد می بلعد حتی غایط خود را؛ این عمل یعنی غلبه بر مرگ دنیایی و استعداد تبدیل عَفَن به طلاب فلسفی. بامباراها میگویند کرکس ثروتمندترین موجودات است زیرا فقط او طلای واقعی را می شناسد آنها در دعائی غایط را می ستایند و میگویند تنها مائده ای است که چون حقیقت پشت و رویش برابر است و سرانجام اینکه در قیاس میان مراتب رهروان و پله های سلسله مراتب اجتماعی، کرکس به زنی همواره در حال زایمان تشبیه میشود.

دین ترتیب در آفریقا هم مانند آمریکا نماد باروری و فراوانی در همه وجوه ثروت است اعم از حیاتی،مادی یا معنوی. زیگموند فروید در یکی از خاطرات کودکی لئوناردو داوینچی، کرکس را به مسخ مادر او تعبیر کرده است. خدای کرکس مصریان نخبت برطبق باور عمومی حامی تولد بود.
در متنهائی که از اهرام مصر بدست آمده گاه کرکس با ایزیس همذات شده است سخنان رمزبار ایزیس می بایست برای مردگان آشنا باشد تا ایزیس آنها را به زندگی بازگرداند همراه داشتن مرثیه کرکس در منطقه هزار مزرع از برایت مفید خواهد بود. مفهوم این جمله در تذکره ایزیس: نطفه کرکس(مادر)بر شاخ تو ای ماده گاو حامله در شب بسته خواهد شد. آنست که خدای بانوی کرکس در شب، ظلمات و مرگ، به روحی جان دوباره می بخشد و او در سحرگاه به دنیا خواهد آمد. کرکس که روی یک سبد یا زنبیل تصویر میشود نماد رشد و نمو در رحم است.
در هنر مصری کرکس اغلب به عنوان قدرت مادران آسمانی تفسیر میشود او جسد را تحلیل میبرد و دوباره زندگی میبخشد و نماد حلقه مرگ و زندگی در یک استحاله دائمی است.

قش برجسته زیبائی از ایزیس، معبد فیلانه را زینت میکند و ایزیس را نیمرخ نشسته بر تختش نشان میدهد. جمجمه این تصویر همچون کلاهخودی است که بالهای پائین آمده یک پرنده بزرگ آنرا پوشانده و از آن سر و دُم یک کرکس جدا میشود.روی کلاهخود یک قرص قمر قرار گرفته و دو شاخ ماده گاوی را در برمیگیرد بالاتنه خدای بانو عریان است و سینه رگ کرده و لخت خود را گرفته گوئی شیر میدهد؛ تمامی این نمادهای نادر زنانه در این نقش برجسته، تجسم روند حیات در کل جهان و یکی از زیباترین تصاویر ابدی زنانه است.
کرکس در سنت یونانی_رومی پرنده ای پیشگو است و یکی از پرندگان متعلق به آپولون است زیرا از روی پرواز کرکس نیز مانند قو، زغن یا کلاغ تطیر میکردند هنگامی که رموس بر پلاتیوم و رومولوس بر اونتینوس نشسته بود از آسمان برای محل ساختن شهر سوال کردند اولی شش و دیگری دوازده کرکس دیدند و شهر رم در محلی بنا شد که در تطیر نشان داده شده بود. } (فرهنگ نمادها ژان شوالیه جلد چهارم مدخل کرکس صفحات ۵۴۱ الی ۵۴۳

قسمت هایی از فیلم 《به نام پادشاه》
در این فیلم که درون مایه داستانش به داستان شاه فریدون و اژی دهاک تا حدی شباهت دارد. جادوگر شریر فیلم از چشمان سپاهیان اهریمنی خویش به میدان مبارره می نگرد. و گاه خود سپاهیان اهریمنی اش را هدایت می کند و توسط آنان مبارزه می نماید.
این مسئله تا حدی شباهت به آنچه دارد که در مورد ربه النوع کر ker و ارتباطش با کرها keres گفتیم.

ادامه دارد….

منبع:eitaa.com/soltannasir

این مطلب را نیز بخوانید

خاک شناسی معنوی ۸ – شب والپورگیس ۱

{خاک شناسی معنوی ۸ }        { شب والپورگیس ۱ } بسم الله الرحمن الرحیم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *