فقراتی از پیش بینی های کتب عاموس و صَفَنیای نبی

{ فقراتی از پیش بینی های کتب عاموس و صَفَنیای نبی }

کتاب عاموس نبی و کتاب صفنیای نبی جز مجموعه کتب تنخ (عهد عتیق) می باشند که رویکردی پیش گویانه و آخرالزمانی دارند. در فقراتی از این دو کتاب پیش بینی ای در مورد آینده غزه و فلسطینیان آمده است که به نظر بنده اینگونه می آید که مربوط به حوادث دوران کهنی است که یهودیان و فلسطینیان این دوران را پشت سر گذرانده اند. و البته چون بخشی از این پیش گویی ها در آن هنگام به وقوع نپیوست و حالتی آخرالزمانی هم دارد. خاخام ها و قبالیست های جهود آن را با دوران کنونی مرتبط می دانند. و طبیعتا به دنبال تطبیق آن با حوادث جاری جهان هستند تا بقول خویش پیش گویی ها را محقق نمایند. همچنین آنها سعی می کنند که این پیش بینی ها یک نقشه راهی برای آینده شان باشد تا بتوانند درست تصمیم بگیرند و اینگونه  به آرمان های خویش برسند.

پ ن: چنین روشی در بین علما و محققین داخلی که در حیطه مهدویت و آخرالزمان پژوهش می کنند نیز کم و بیش وجود دارد.  

اما بعد 

قبالیست های جهود ساکن فلسطین اشغالی در محافل خصوصی خویش چه در عالم واقع و چه در محیط مجازی در این چند روزه بر روی این فقرات بسیار گفتگو و بحث و تبادل نظر پرداخته اند. و حمله پیروزمندانه و غافلگیرانه گروه های مقاومت فلسطینی را مقدمه ای برای تحقق پیش بینی این فقرات می دانند. ایشان در واقع نظرشان بر این است که اگر دولت بنیامین نتانیاهو (لعنت الله علیه) بر اساس پیش بینی این دو کتاب جلو برود یهوه یاریشان می نماید و برای همیشه بر فلسطینیان پیروز می شوند و دوران پرشکوهی را تجربه خواهند نمود. 

اکنون گزیده ای از پیش بینی های این دو کتاب را در اینجا می آورم. و پیرامون بعضی کلمات مشکل و نامفهوم آن در پایین هر فقره تحت عنوان نکات توضیحاتی را اضافه می نمایم. 

فقره ای از پیش بینی های کتاب عاموس نبی در باب دمشق : 👇

{ فصل ۱  مجازات همسایگان اسرائیل ….

۳ خداوند چنین می گوید: به سبب سه و چهار تقصیر دمشق، عقوبتش را نخواهم برگردانید زیرا که گلعاد را به چومهای آهنین کوفتند. پس آتش در خاندان حزائیل خواهم فرستاد تا قصرهای بَنهندَد را بسوزاند. و پشت بندهای دمشق را خواهم شکست و ساکنان را از همواری اَوَن و صاحب عصا را از بیت عدن منقطع خواهم ساخت و خداوند می گوید که قوم اَرام به قیر به اسیری خواهند رفت. }

نکته ۱ : سرزمین گلعاد ناحیتی در شمال غربی اردن امروزی است. 

لینک مطلب

پ ن: در تفسیر تطبیقی فعلی جهودان با شرایط کنونی، مکان آن را در شمال فلسطین اشغالی می دانند که از سمت سوریه مورد هدف قرار خواهد گرفت. 

نکته ۲ : حزائیل پادشاهی در سرزمین آرام بود که ظاهرا در دمشق متولد شد. و بر سوریه قدیم که آن‌ هنگام آرام نامیده می شد حکم می راند. 

لینک مطلب

و آرام سرزمینی در مرزهای اسراییل کهن بود. که شامل مناطق غربی سوریه امروزی می شد. البته ظاهرا در دوران حزائیل وسعت آن بیشتر بود. 

لینک مطلب

نکته ۳ : بن هدد که اشاره شده قصرهایش توسط آتش سوزانده خواهد شد. فرزند و جانشین حزائیل است. 

نکته ۴: اَوَن ناحیه ای در سوریه یا لبنان کنونی یا شامل بخشی از هر دو سرزمین است. (قاموس کتاب مقدس ص ۱۳۷)

نکته ۵: 《قیر دیوار یا شهر دیوار دار. شهری است که آرامیان از آنجا غربت اختیار نموده باطراف شمالی فلسطین مهاجرت کردند. و تغلث فلاسر بعد از آنکه دمشق را مفتوح نموده بود آرامیان را دوباره به قیر  فرستاد  علما در خصوص تعیین محل قیر اتفاق ندارند. بعضی بر آنند که در 👈دشت اناتولی بر رودکار واقع است و دیگران آن را گرینه یا کرینا دانسته اند که در میدیا واقع است》(قاموس کتاب مقدس ص ۷۰۶)

تفسیر کلی فعلی این فقرات در نظرشان اینگونه است که کاخ بن هدد کاخ بشار اسد است که باید با موشک یا بمب نابود شود. و دمشق باید نابود شود و مردمانش آواره و به قیر که در آناتولی ترکیه است کوچ نمایند. 

فقره ای از پیش بینی های کتاب عاموس نبی در باب غزه و فلسطین : 👇

{فصل ۱    ۶ خداوند چنین می گوید: به سبب سه و چهار تقصیر غزه، عقوبتش را نخواهم برگردانید زیرا که تمامی (قوم را) به اسیری بردند تا ایشان را به ادوم تسلیم نمایند. ۷ پس آتش به حصارهای غزه خواهم فرستاد تا قصرهایشان را بسوزاند. ۸ و ساکنان را از اشدود و صاحب عصا را از اَشقَلون منقطع ساخته، دست خود را به عقرون فرود خواهم آورد و خداوند یهوه می گوید که باقی ماندگان فلسطینیان هلاک خواهند شد.}

نکته ۱: ادوم نام سرزمین موآب و فلسطین بود. ادومیان از نسل عیسو برادر یعقوب بودند. 

لینک مطلب

نکته ۲: اشدود شهری است که اکنون در شمال فلسطین اشغالی قرار دارد. و در این دور درگیری ها بارها توسط گروه های مقاومت فلسطینی با راکت مورد حمله قرار گرفته است.

لینک مطلب

نکته ۳: اشقلون یا (عسقلان) نیز شهری در جنوب فلسطین اشغالی و در نزدیکی نوار غزه است. در این دور از درگیری ها بارها توسط جبهه مقاومت فلسطینیان مورد حمله قرار گرفته است.

لینک مطلب

نکته ۴: عقرون شهری در جغرافیای فلسطین اشغالی است که مکان دقیق آن مشخص نیست. اما بر اساس برآورد دانشمندان باستان شناس احتمالا در شمال اشدود و اشقلون و در خاک فلسطین اشغالی قرار داشته است.

لینک مطلب

فقره ای از پیش بینی های کتاب عاموس نبی در باب صور (شهری در جنوب لبنان): 👇

{فصل ۱     ۹ خداوند چنین می گوید: به سبب سه و چهار تقصیر صور، عقوبتش را نخواهم برگردانید زیرا که تمامی (قوم را) به اسیری برده، ایشان را به ادوم تسلیم نمودند و عهد برادران را به یاد نیاورند. ۱۰ پس آتش بر حصارهای صور خواهم فرستاد تا قصرهایش را بسوزاند. }

نکته ۱: شهر صور یکی از کهن ترین شهرهای سواحل شرقی مدیترانه است. و از شهرهای متعلق به فنیقی ها بوده است. صور اکنون چهارمین شهر بزرگ لبنان محسوب می شود. که در جنوب این کشور زیبا قرار دارد. 

لینک مطلب

🔸شهردار صور می گوید شهر صور پایتخت حزب الله است: 👇

لینک مطلب

🔷بیش از ۸۵ درصد مردم صور شیعه هستند و شهید امام موسی صدر حرکت اولیه خویش در لبنان را از این شهر آغاز کردند: 👇

لینک مطلب

اما اکنون خلاصه ای از متن صَفَنیای نبی را از نظر بگذرانیم : 👇

{ فصل ۱: اعلام خطر     ۲ خداوند می گوید که همه چیزها را از روی زمین بالکل هلاک خواهم ساخت. ۳ انسان و بهایم را هلاک می سازم. مرغان هوا و ماهیان دریا و سنگهای مصادم را با شریران هلاک می سازم و انسان را از روی زمین منقطع می نمایم. ….
۱۴ روز عظیم خداوند نزدیک است، و بزودی هر چه تمام تر می رسد. آواز روز خداوند مسموع است و مرد زورآور در آن به تلخی فریاد برخواهد آورد. ۱۵ آن روز، روز غضب است، روز تنگی و اضطراب، روز خرابی و ویرانی، روز تاریکی و ظلمت، روز ابرها و ظلمت غلیظ ۱۶ روز کرنا و هنگامه جنگ به ضد شهرهای حصاردار و به ضد برجهای بلند. ۱۷ و مردمان را چنان به تنگ می آورم که کورانه راه خواهند رفت زیرا که به خداوند گناه ورزیده اند. پس خون ایشان مثل غبار و گوشت ایشان مانند سرگین ریخته خواهد شد.  ….

فصل ۲….ادامه….  داوری بر فلسطین    ۴ زیرا که 👈غزه متروک می شود و اَشقَلون ویران می گردد و اهل اَشدود را در وقت ظهر اخراج می نمایند و عَقرون از ریشه کنده می شود. ۵ وای بر امت کریتیان که بر ساحل دریا ساکنند.
ای کنعان، ای زمین فلسطینیان کلام خداوند به ضد شما است و من تو را چنان 👈هلاک می کنم که کسی در تو ساکن نخواهد بود. ۶ و ساحل دریا موضع مرتع های شبانان و آغلهای گوسفندان خواهد بود. ۷ و ساحل دریا برای بقیه خاندان یهودا خواهد بود، تا در آن بچرند. شبگاهان در خانه های اشقلون خواهند خوابید زیرا یهوه خدایشان از ایشان تفقد نموده، 👈اسیران ایشان را باز خواهد آورد. }

نکته ۱: 《کریتیان قومی بودند در ساحل یهودا و بسا می شود که اینان همان فلسطینیانی باشند که گمان می رود از کریت آمدند، 》(قاموس کتاب مقدس ص ۷۲۸)

🔸جحودان فقره بازگشت اسرای اسیر توسط ساکنین غزه را به بازگشت اسرای فعلی خویش تفسیر می نمایند.

پیش بینی کتاب صفنیای نبی در فصل سوم با عنوان آینده اورشلیم به پایان می رسد. که یهوه پس از انتقاد به یهودیان که چرا بر وی توکل نمی کنند. به آنها یادآوری می کند که با همه اشکالاتشان امت ها را برایشان منقطع ساخته برجهایشان را برای آنها خراب کرده و شهرهایشان را منهدم کرده و در نهایت اینگونه صلح و آرامش را برای یهودیان فراهم آورده است.

پایان

این مطلب را نیز بخوانید

امیرالمومنین علی علیه السلام

میلاد با سعادت شاه جوانمردان (فتیان) مولود کعبه، مظهر العجائب، اسد الله الغالب، غالب کل …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *