پروفسور ناکازاکی

دوستان عزیز این متن را پاک نمیکنم ولی گویا همچین کسی به نام پروفسور ناکازاکی وجود خارجی نداره و این متن ساختگی می باشد

نظر پروفسور ناکازاکی جهانگرد ژاپنی در مورد مردم ایران:
ﭼﺮﺍﻍ ﺟﺎﺩﻭ ﺭﺍ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﮕﯿﺮ:
ﻧﻔﺮ ﻧﺨﺴﺖ ﭘﻮﻝ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ،
ﺁﻥ ﯾﮑﯽ ﭘﻮﻝ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ،
ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﭘﻮﻝ ﻫﻨﮕﻔﺖ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ،
ﺁﻥ ﯾﮑﯽ ۳۰۰۰ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ
ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﯿﻦ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﺛﺮﻭﺕ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺮﻭﺩ..
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺁﺭﺯﻭﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.
ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻫﺮ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﯿﺎﻭﺭﻧﺪ .
ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻨﺪ، ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
ﺍﮔﺮ ﺷﻔﺎ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﺪ، ۵۰۰ﺗﻮﻣﻦ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﻡ ﮐﻨﺎﺭ..
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ‏« ﻧﺬﺭ ﮐﺮﺩﻥ‏» ، ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
ﮐﺴﯽ ﻧﺬﺭ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺸﮑﻠﺶ ﺣﻞ ﺷﺪ، بعد ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭﻭﻍﮔﻮﯾﯽ ﯾﺎ ریاکاری ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ.
آنان دور قبر امام زاده پول میریزند و اعتقاد دارند تا پول ندهند نذرشان پذیرفته نیست.
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺩﺍﯼ ﻧﺬﺭ ﺧﻮﺩ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ بیچاره را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﻭ ﮔﻮﺷﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﯿﺎﻥ ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭﺗﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﮐﻠﻪﭘﺎﭼﻪﺍﺵ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺻﺒﺢ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺭﻭﺯ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻭ ﺳﻨﮕﮏ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺍﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﺩﻭﺳﺖﺷﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎﯼ ﻣﺪﻝﺑﺎﻻ ﺳﻮﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻋﺎﺷﻖﺷﺎﻥ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﻭ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﻭﺿﻊﺷﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ، ﻃﺮﺩﺷﺎﻥ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﭘﺲ ﻭﺍﻧﻤﻮﺩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.
ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮﯼ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ، ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﻭ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﯾﮑﯽ ﺑﺨﺮﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺍین ﺩﺭ صورت است که پراید ﺳﻮﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﺎﺟﺮﺍﻥ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺁﻧﻬﺎ ﻃﻼﯼ ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺩﻻﺭ ﻭ ﯾﻮﺭﻭ ﺧﺮﯾﺪﻩﺍﻧﺪ ﯾﺎ ﺩﺭ ﭘﯽ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﻮﺩ ﺣﺴﺎﺏﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭘﺲ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ، ﻇﻬﺮ ﻭ ﻋﺼﺮ، ﻗﯿﻤﺖ ﺍﺭﺯ ﻭ ﺳﮑﻪ ﺭﺍ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،
ﭼﻮﻥ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ و در واقع زندگی ندارند
ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺧﻮﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﯾﺨﭽﺎﻝ ﺳﺎﯾﺪﺑﺎﯼ ﺳﺎﯾﺪ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺛﺮﻭﺕ ﻣﯽﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥﻫﺎﯼ ﺗﺨﺖ ﺭﻭﯼ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻗﺴﻂ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻭ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ ﺭﺍ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥﻧﯿﺎﺯﯼ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.
ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﮓ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﮔﺮﺍﻥﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ ﻭ ﻧﯿﻤﻪﺷﺐ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺻﺪﺍﯼ ﺁﮊﯾﺮ ﺩﺯﺩﮔﯿﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﯽﭘﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻣﯽﺭﺳﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ، با اینکه وضع خوبی دارند، ﺍﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﻝ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.
ﺁﻥﻫﺎ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﻣﺪﺭﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ ﻭ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎﯼ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻭ
ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ولی روز و شب تکراری و زندگی شبیه مردگان دارند.
دروغ و فریب و تظاهر و بی هدفی شخصیت اصلی آنان است تمام سخن آنان دم زدن از معنویات است در حالیکه دروغ میگویند و تمام فکر آنها پول است
آنان ازدواج را مقدس میدانند ولی تمام عقدنامه آنها پولی و مادی است.
من بجز ایران در خیلی کشورها کار کرده ام و یا مسافرت رفته ام ولی چنین موجوداتی را هیچ جا ندیده ام آنان به خدا و عذابهای او اعتقاد دارند ولی همه نوع جرم و گناهی را هم مرتکب میشوند اعمالی که محال است یک ژاپنی که پیرو مکتب شینتو است انجام دهد.
آنان مشروب را حرام میدانند ولی از ما ژاپنیها که شراب را مقدس می دانیم بیشتر میخورند…
در یک کلمه ملتی سرشار از تناقض و تهی از زندگی واقعی هستن

این مطلب را نیز بخوانید

به آسمان رود و کار آفتاب کند!

به آسمان رود و کار آفتاب کند فاضل بزرگوار سید جعفر مزارعی روایت کرده: یکی …

۶ دیدگاه

 1. سید احمد حسینی اصل

  خدا لعنتتون کنه با این همه دروغ و تهمت و خودتحقیری که میکنید
  اگه شما اینجورید مشکل از خودتونه مردم ایران اینجوری نیستن

 2. سید احمد حسینی اصل

  متن شبهه #۲۲۲۸
  *بسیار تکان دهنده:*
  نظر پروفسور ناکازاکی جهانگرد ژاپنی در مورد مردم ایران:

  *ﭼﺮﺍﻍ ﺟﺎﺩﻭ ﺭﺍ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﮕﯿﺮ:*

  ﻧﻔﺮ ﻧﺨﺴﺖ ﭘﻮﻝ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ،
  ﺁﻥ ﯾﮑﯽ ﭘﻮﻝ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ،
  ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﭘﻮﻝ ﻫﻨﮕﻔﺖ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ،
  ﺁﻥ ﯾﮑﯽ ۳۰۰۰ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

  ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺁﺭﺯﻭﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.

  ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻫﺮ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﯿﺎﻭﺭﻧﺪ .

  ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻨﺪ، ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:

  ﺍﮔﺮ ﺷﻔﺎ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﺪ، ۵۰۰۰ﺗﻮﻣﻦ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﻡ ﮐﻨﺎﺭ.

  ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ‏« ﻧﺬﺭ ﮐﺮﺩﻥ‏» ، ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ.

  ﮐﺴﯽ ﻧﺬﺭ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺸﮑﻠﺶ ﺣﻞ ﺷﺪ، بعد ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭﻭﻍﮔﻮﯾﯽ ﯾﺎ ریاکاری ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ.

  آنان دور قبر امام زاده پول میریزند و اعتقاد دارند تا پول ندهند نذرشان پذیرفته نیست.

  ﺍﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﺩﻭﺳﺖﺷﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎﯼ ﻣﺪﻝﺑﺎﻻ ﺳﻮﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻋﺎﺷﻖﺷﺎﻥ ﺷﻮﻧﺪ.

  ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮﯼ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ، ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ و خانه ها ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﻭ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﯾﮑﯽ ﺑﺨﺮﻧﺪ، در صورتی که هم خودرو دارند و هم خانه!!!!!!
  خلاصه شده
  *پاسخ به شبهه*
  ⚠️گشتیم نبود، نگرد نیست!
  پروفسور ناکازاکی جهانگرد!
  هیچ رد و نشانی برای این شخصیت پیدا نکردیم چه برسد به این که اظهار نظر او در رابطه با مردم ایران را بتوانیم پیدا کنیم.

  و باز هم مثل همیشه، متاسفانه افرادی با ادعای دانایی و ژست روشنفکری، این متن را بدون آنکه سندی برای آن بیابند، از سال ۹۵ تاکنون در صفحات مختلف مجازی نشر داده اند تا گامی در راه خود تحقیری بردارند!

  در حالی که گروهی مدام در حال خود تحقیری هستند، جوانانی از همین ایران، ماهواره به آسمان می فرستند، موشک دوربرد می سازند، سانترفیوژ های پیش رفته تولید می کنند، در فناوری نانو رتبه برتر را کسب می کنند، در ساخت پهپادهای پیشرفته به تولید انبوه می رسند و هزاران پیشرفت علمی و موفقیت دیگر کسب می کنند و در آخر هم در کنار کشورهای پیشرفته جهان، واکسن کرونا می سازند!

  ای کاش کمی منصفانه تر به دور و بر خود نگاه کنیم.

  در حالی که گروهی مردم ایران را به پول پرستی متهم می کنند، این ملّت شریف با دادن مال و جان در دورانی که لیبرال دموکراسی به عنوان پایان تاریخ اعلام می شد، حکومت پلید پهلوی را سرنگون می کنند و جمهوری اسلامی را برپا می کنند، با دست خالی هشت سال با دشمن تا دندان مسلح می جنگند، ۱۷ هزار نفر شهید ترور می دهند، در سیل و زلزله و بیماری به یاری یکدیگر می شتابند، شدید ترین تحریمها را تحمل می کنند و باز هم در چنین شرایطی بر سر آرمانها و باورهای خود ایستاده اند.

  نذر و قربانی آیینی مختص به اسلام نیست بلکه در مسیحیت و یهودیت و ادیان شرقی و حتی آیین شینتو و بودا نیز به نحو گسترده ای وجود دارد. حدود هشتاد تا نود درصد مردم ژاپن، معتقد به آیین شینتو یا تلفیقی از آیین شینتو و آیین بودایی هستند. در هر دوی این آیین ها، نذر و هدیه مالی و خوراکی و نیز قربانی وجود دارد.
  https://b2n.ir/747043
  https://b2n.ir/286014

  نذر و قربانی و صدقه، نشانه پول پرستی نیست بلکه به عکس دلیلی بر توان انسان بر گذشتن از مال دنیاست.

  ملت ایران هدف دارند. هدفشان استقلال و آزادی است. هدفشان روی پای خود ایستادن است. ملت ایران حاضر نیست برای تامین امنیت خود دستش را به سوی نامردان و عهد شکنان و جنایتکاران دراز کند. همان چیزی که ژاپنی ها از آن بی بهره اند. مردم ایران چهل سال پیش ریشه آمریکای جنایتکار را در کشورشان خشکاندند اما ژاپنی ها تازه فهمیده اند که استقلال چیز خوبی است و تظاهراتی برای خروج آمریکا از کشورشان برگزار کرده اند!
  https://b2n.ir/093485
  ژاپن فقط در سال مالی ۲۰۱۶ مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیلون دلار برای نظامیان آمریکایی خرج کرده و فقط برای جابجایی یک پایگاه نظامی آمریکا، ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار هزینه کرده است!
  https://b2n.ir/903671
  ای کاش این پروفسور جهانگرد سری هم به کشور خودش بزند و حال روز مردم خودش را تحلیل کند! ببیند چرا ژاپنی ها برای ارزشهای انسانی والایی مثل عزت و آزادی و استقلال، ارزشی قائل نیستند؟!
  ⚠️هر گونه کپی برداری و نشر مطالب کانال بدون درج کامل لینک پاسخ به شبهات مورد رضایت ما نیست
  ————————–
  ☑️کانال جامع پاسخ به شبهات وشایعات در #فضای‌_مجازی

  https://chat.whatsapp.com/LZO4Fc8F0aN93VqDUBGPmt
  کانال ایتا:
  https://eitaa.com/joinchat/5701648C9536f328f0

  پیام رسان روبیکا ما
  https://rubika.ir/porseshgar
  پیام رسان تلگرام
  https://t.me/poorseshgar

  • سلام و عرض ادب
   متاسفانه بنده هم این متن را بارها خواندم و همیشه در تعجب بودم که چرا بدون بررسی این متن ارسال میگردد. و حتی اکثرا ۱ بار هم تحقیق نکردند. و به انتشار همچنان ادامه می‌دهند
   بستر جامعه‌ فعلی برای شکوفایی افراد مثبت اندیش و امیدوار به آینده و خدمتگزار از بین رفته و نتایج فعلی و شرایط فعلی جامعه دلیل بر توجیه این افکار و خود سوزی گشته است .
   باشد مردمانی که خواستار سربلندی ایرانم گردنند

 3. سلام. شاید حرفهاش درست باشه به نوعی قبول داریم. ولی امثال مثل شما به اصطلاح جهان اولی ها ودارای تکنولوژی وفرهنگ هستید. ولی همیشه مرگ رو برای همسایه میخواند. از ژاپن وآلمان وفرانیه وانگلیس‌…..غیره چشم پیشرفت ایرانی رو نداشتن ونمیخوان داشته باشن. فرقی نمیکنه مسئولین منصوب شده از طرف شما باشماها دستتون تو جیب ایرانه. کلا از ایران و ایرانی میترسن. سال۵۷ نبود از ترس این که از ژاپن وآلمان جلو نزنیم. چه بلایی سرمون آوردن. بزاریید زندگی کنیم. دخالت نکنید. خودش درست میشه. اون ملکه انگلیس و آلمان هنوز هم که هنوزه ادعای فرهنگ میکنند وادعای مدیریت ومردمان بافرهنگ میکنند ولی از طرف دیگه چشم دیدن بلند وبزرگ شدن کشورهای دیگه رو نداره. دزد مال و دزد فرهنگ ودزد اعتقادات مردم ایران هستند. دخالت نکنید درست میشه.
  اینم حرف مستقیم به پرفسور ناکازاکی: این رو میدونی مردم ایران مردمان خون گرم وشادهستن. مردمان باغیرت وباگذشت وبه خصوص خدا دوست. به تحقیقی تو کشور خودت بکن. همتون شدید رباط شدید افسرده فقط کار و رقابت براتون مهمه. یا محقق نیستی یا در مورد کشور تحقیق نکردی. یه چیز دیگه. میگن پاسپورتتون ۱۹۰ کشور بدون ویزاست ۴۵ سال پیش از ما اینطور بود. خواهشن بزارید زندگی کنیم.درسته جزء کشورهای به اصطلاح ابر قدرت هستید. ولی ترسو وبی غیرت. برای حفظ موقعیتتون پای هرچیزی رو امضا میکنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *