ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ

دوستان هر چیزی که در اینترنت میخوانید باور نکنید. مثل متن زیر که صحتش مشخص نیست!! شایدم مقداریش درسته ولی منبعی نداره!

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ:
(واقعا چرا؟؟)

ﻃﯽ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ۸۰۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻻﺟﺮ ﺑﺎﮐﺲ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ (ﻻﺟﺮﺑﺎﮐﺲ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻃﻮﻝ ﺁﻟﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ﺍﺳﺖ)ﻭﻃﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﺮﻭﺵ ﺁﻻﺕ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯼ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ۱۴۰ ﻫﺰﺍﺭ ﺁﻟﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ و ۹۲ﻫﺰﺍﺭ ﺁﻟﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺑﻔﺮﻭﺵ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ،ایران بعد از آمریکا دومین کشور “لز “دنیاست! که ۸۵%دختران وزنان به همجنس گرایی علاقه خاصی دارند!
ﻃﯽ ۲ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪﻭ ﭼﻬﻞ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺷﻨﻮﺩ ﻭ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﻔﯽ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ (ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﻓﻌﺎلیتهاﯼ ﺩﺭﻭﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭ ﻭ ﯾﺎ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻼﻉ ﻭ ﺩﯾﺪﻥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ)ﻃﯽ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮﺳﯽ ﻭ ﺩﻭ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻗﺮﺹ ﻫﺎﯼ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻮﺍﯼ ﺟﻨﺴﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻔﺮﻭﺵ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ ، ﺩﺭ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ۲۴۱،۰۰۰ﻋﻤﻞ ﺯﯾﺒﺎﺋﯽ ﺳﯿﻨﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ، ﺩﺭ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ۶۴،۰۰۰ﻋﻤﻞ ﺯﯾﺒﺎﺋﯽ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺑﺎﺳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ،ﺩﺭ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۷۸،۰۰۰ ﻋﻤﻞ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ۴۵ % ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﮑﺎﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯﺩﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ، ﺩﺭ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ۶۸ﻫﺰﺍﺭ ﻋﻤﻞ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﮑﺎﺭﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ، ﺩﺭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ۳ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﮐﺜﺮﺍ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﮑﺴﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ، ﺩﺭ ﻫﺮ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻣﺎﺭﺕ ﺣﺪﻭﺩ ۲۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﮑﺲ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ، ﺣﺪﻭﺩ۱۱ % ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺣﺪﻭﺩ ۲۱ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺳﮑﺲ ﺭﻭﯼ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ ،ﺣﺪﻭﺩ ۴۶ % ﺧﺎﻧﻤﻬﺎﯼ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯼ ﺧﺼﻮﺻﯽ ، ﻣﻄﺒﻬﺎ ﻭ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺟﻨﺴﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺣﺪﻭﺩ ۶ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺮﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ، ﺳﻦ ﺭﻭﺳﭙﯽ ﮔﺮﯼ ﺩﺭﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ۱۶ ﺳﺎﻝ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ …
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺁﻣﺎﺭ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ ﺍﺳﺖ ، ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۶۳ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۶۴ ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﻟﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۷۱ ﺩﺭﺻﺪ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﻟﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺷﻮﻫﺮﺍﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮاست”
%۹۲آقایون ازخوردن آلت تناسلی توسط خانمها لذت مضاعف میبرن”
۶%آقایونی که به زنهای دیگر روی میآورند عدم عمل خوردن آلت درسکس میباشد!!! ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ۶ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۳۹ ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺩ ﺍﺭﺿﺎﺋﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ،
ﺣﺪﻭﺩ ۹۳ ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﯽ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ۱ ﺑﺎﺭ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮﺍﺋﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ(حتی بصورت یکطرفه) ، ﺣﺪﻭﺩ ۱۱ ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻫﻨﻮﺯ ﺗﻤﺎﯾﻼﺕ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮﺍﺋﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ!
ﺣﺪﻭﺩ ۷۲ % ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﯼ ۱ ﺑﺎﺭ ﺧﻮﺩﺍﺭﺿﺎﺋﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺣﺪﻭﺩ ۱۴ %ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺿﺮﺑﺪﺭﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ(ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺿﺮﺑﺪﺭﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺟﻨﺴﯽ ۲ ﺯﻭﺝ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻃﻼﻉ ﺯﻭﺟﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)،ﺣﺪﻭﺩ ۶۲ ﺩﺭﺻﺪ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ، ﺣﺪﻭﺩ ۳۴ ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ﻭ ۲۹% ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﯾﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺣﺪﻭﺩ ۷۱ ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ﺳﮑﺲ ﺍﺯ ﻋﻘﺐ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﮑﺲ ﺍﺯ ﺟﻠﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧد،
۷۰% دوست پسرودخترها با هم رابطه جنسی دارند وغیر از این رابطه تلفنی سکسی هم دارند، ۸۹درصد زنان محجبه لذت میبرند تا برای بیماری زنانه به دکتر زنان مرد مراجعه میکنند، بین ۳۰تا۸۰درصد تصاویر وکلیپ داخل موبایل مردم ایران را فیلم وتصاویر پورنو تشکیل میده.
۹۵ درصد ایرانیان در طول شبانه روز ۱۲دقیقه در ذهنشان صحنه های سکسی رو مرور میکنن!!! ومهمترین آمار اینکه ۸۵%خانمهای متاهل تهرانی” وبطور میانگین ۴۰%الی ۴۶%خانمهای متاهل ایرانی معشوقه دارند!! با وجود این همه آمار عجیب وغریب نتیجه میگیریم کل مشکلات مردم ایران پیرامون سکس ومربوط به سکس هست!!

تحقیق و جمع آوری مطالب : دکتر محمدخسروانی

این مطلب را نیز بخوانید

اگر دجال را درک را کند‌‌.‌‌‌..

اگر دجال را درک را کند‌‌.‌‌‌.. سن، [المحاسن] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ …

۵ دیدگاه

  1. این امار یعنی فاجعه یعنی فراتراز حد تصور

  2. اینا دروغه فکر خودتونو مشغول نکنید زندگیتونو بکنید…

  3. سلام . از نویسنده درخواست میشه منابع دقیق نوشته هاشون رو اعلام بفرمایند . اگر بنا بر ملاحظاتی نمی توانند حداقل بگویند این مطالعات در چند مدت صورت گرفته و تعداد نمونه های مطالعه برای هر یک از این موارد چند نفر بوده . مبنای تحلیل آماریشون بر چه اساسی از روش تحقیق بوده ؟

  4. برو عمو کم خالی ببند این یعنی ۹۰ درصد . خواهر و مادر و فامیلای خودت جزوشونن ساقیتو عوض کن داداش
    دکتر موسوی هستم ایمیلمو میزارم جواب بدی و اسناد بدی و الا خودم میام سراغت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *