بایگانی برچسب : از جهل ملت

گوشت ملت(عالی)

از سلطان ظالمی پرسیدند: چه می خوری؟ گفت:گوشت ملت. گفتند چه مینوشی؟ گفت:خون ملت. گفتند چه میپوشی؟ گفت:پوست ملت. گفتند اینها را از کجا می اوری؟ گفت:از جهل ملت. گفتند چگونه این جهل را نگاهداری می کنی؟ گفت:در جعبه ای طلایی به نام “مقدسات” گفتند از این جعبه چگونه محافظت …

ادامه مطلب »