بایگانی برچسب : اي مردم! خون و مال و آبروي شما حرمت دارد تا قيام قيامت.