بایگانی برچسب : بدترین دردها چیست؟

بدترین دردها چیست؟

از جوانی پرسیدند بدترین دردها چیست؟ گفت :درد دندان و داشتن همسر بد. پیری این مطلب را شنید و گفت: دندان را میتوان کشید و همسر را میتوان طلاق داد. بدترین دردها درد چشم  و داشتن فرزند بد است! نه چشم را میتوان جدا کرد و نه نسبت فرزند را …

ادامه مطلب »