بایگانی برچسب : تعمیــرش می کردیم

از پیرمرد…

از پیرمرد و پیرزنی پرسیدند: شما چطور شصـــت سال با هم زندگی کردید؛ گفتند : ما متعلق به نســـلی هستیم که، وقتی چیزی خرابـــــ می شد؛ تعمیــرش می کردیم نه تعویضـــش!

ادامه مطلب »