بایگانی برچسب : تیم های تحقیقاتی غربی در ریگ جن

ریگ جن و صد دروازه ۳

سلطان نصیر

شاید بسیاری از خوانندگان داستان قالیچه سلیمان (ع) و ارتباطش را با کویر ریگ جن شنیده باشند. براستی آیا غربیان و تیم های تحقیقاتیشان به دنبال کشف اسرار قالیچه سلیمان (ع) در کویر ریگ جن بوده اند ? باید بگویم «ان هذا لشیٌ عجاب » یعنی غربیان تا این اندازه …

ادامه مطلب »