بایگانی برچسب : فکر زيادی انسان را خسته می کند

پادشاه به نجارش چه گفت!؟

پادشاه به نجارش گفت : فردا اعدامت میکنم نجار آن شب نتوانست بخوابد … همسر نجار گفت :مانند هر شب بخواب … پروردگارت یگانه است و درهای گشایش بسیار کلام همسرش آرامشی بر دلش ایجاد کرد و چشمانش سنگین شد و خوابید … صبح صدای پای سربازان را شنید… چهره …

ادامه مطلب »