بایگانی برچسب : ماندن اطمينان نداريد

ماندن و رفتن؟

گویند؛صاحب دلى، براى کاری وارد جمعی شد. حاضرین همه او را شناختند ؛ پس ، از او خواستند که پس از انجام کارهایش پند گوید . پذیرفت . کارهایش که تمام شد همگی نشستند و چشم ها به سوى او بود. مرد صاحب دل خطاب به جماعت گفت : ای …

ادامه مطلب »