بایگانی برچسب : مغان

ریگ جن و صد دروازه ۲

سلطان نصیر

کارگردان مربوطه در صحبت هایی که رد و بدل شده به این مسئله اشاره داشتند که بین قلاع اسماعیلیه در الموت و سمنان و طبس، عوالمی است که محل ورود و خروج جنیان است. ایشان به شدت دنبال این مسئله بودند و حتی با هنرپیشه مورد نظر تمامی این نقاط …

ادامه مطلب »