بایگانی برچسب : مقدارى گوشت از رانش

مقدارى گوشت از رانش؟!

حکمت خدا خداوند به یکى از پیامبران وحى کرد: که فردا صبح اول چیزى که جلویت آمد بخور! و دومى را بپوشان ! و سومى را بپذیر! و چهارمى را ناامید مکن ! و از پنجمى بگریز! پیامبر خدا صبح از خانه بیرون آمد. در اولین وهله با کوه سیاه …

ادامه مطلب »