بایگانی برچسب : ملكزاده

بخیل ترین؟؟

گویند سه نفر بخیل در بیابانی چیزی یافتند و در تقسیم آن کارشان به منازعه کشید. در این اثنا ء ملکزاده ای با خدم و حشم برآنها بگذشت وعلت بحث را بپرسید. گفتند : به واسطه ی بخل فطریی که داریم ،هیچ کدام راضی نمی شویم دیگری از این مال …

ادامه مطلب »