بایگانی برچسب : من عاشقت هستم

من عاشقت هستم؟؟

دختری به کوروش گفت:من عاشقت هستم.. کوروش گفت: لیاقت شمابرادرم است،که ازمن زیباتر است و پشت سره شما ایستاده؛ دخترک برگشت ودیدکسی نیست.کوروش گفت:اگرعاشقم بودی پشت سرت رانگاه نمیکردی و اگر ما عاشق خدا باشیم به غیر خدا و نفس خود نگاه نمیکنیم.

ادامه مطلب »