بایگانی برچسب : چراآدم عاشق تنهامیشه

از خدا پرسیدم(+عالی)

ازخداپرسیدم چراآدم عاشق تنهامیشه؟ گفت منم اول عاشق شدم بعدتنهاشدم پرسیدم عاشق چه کسےشدی؟ گفت عاشق تو، گفتم کےتنهات گذاشت؟ گفت: خود تو گفتم بزاربیام پیشت خندیدوگفت:من همیشه پیشتم، توکجایی؟

ادامه مطلب »