بایگانی برچسب : کتک زدن بهتر استبه سختی دعوایش کنی

کدا خدا گفت؟

کدخدای ده گفت: اگر با برادرت در افتادی و می خواهی او را بکشی، اول بنشین و چپقت را چاق کن. چپق اول که تمام شد، متوجه می شوی که روی هم رفته برای خطای انجام شده مجازات سنگینی است و خود را راضی می کنی که تنها با چوب …

ادامه مطلب »