زرتشت و باستان گرایی

پوستش را بکنید!

ای دادار جهان استومند!ای اشون! کجاست جای کسی که خود به تنهایی،مردهای را به دخمه برد؟ اهورامزدا پاسخ داد: جای چنین کسی،بی آب و گیاه ترین و تهی ترین و خشک ترین جای این زمین است که رمه های و گله ها کمتر از آن بگذرند؛ که آتش – پسر …

ادامه مطلب »