داستان صوتی

هزار و یک شب بخش ششم(حمید عاملی)

این پست شامل داستان دلغک کوتوله – لوبت قرقیزی – پریسا دختر آمو دریا – یافا و یاسا می باشد. قسمت اول/دوم / سوم /  چهارم / پنجم / ششم / هفتم / هشتم / نهم/دهم / یازدهم/دوازدهم/سیزدهم/چهاردهم/ پانزده /شانزدهم/هفدهم/هجدهم/نازدهم/بیستم/بیست و یک/بیست و دو/بیست و سه/بیست و چهار/بیست و پنج/بیست وشش/ بیست و هفتم/بیست و هشتم/بیست و نهم/سی ام/سی و یکم/سی و دوم/سی و سوم/سی …

ادامه مطلب »

هزار و یک شب بخش چهارم(حمید عاملی)

      این پست شامل داستان شایان مصری است.(دوستان در بین قسمت ها دو قسمت کمه من این تعداد تونستم پیدا کنم برای شما عزیزان) قسمت اول/ دوم / سوم یافت نشد/  چهارم / پنجم / ششم / هفتم / هشتم / نهم دهم / یازدهم / دوازدهم / سیزدهم یافت نشد / چهاردهم / پانزدهم یافت نشد …

ادامه مطلب »